SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Klčov

 21.08.2023

Obec Klčov na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: OPKZP-PO1-SC111-2016-11/28.

Prijímateľ:

Názov: Obec Klčov
Sídlo: Klčov 112, 053 02 Klčov
IČO: 00 329 240
Kód projektu: 310011B868

Názov projektu: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Klčov

Výška finančného príspevku: maximálna výška NFP 83 008,25 Eur

Cieľom projektu je zvýšiť mieru zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v porovnaní so súčasnou situáciou prostredníctvom vybudovania obecného kompostoviska a obstarania technologického vybavenia.

Miesto realizácie projektu: Obec Klčov

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

www.op-kzp.sk