SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Archív zmlúv

  Zmluva - Národná agentúra pre sieťové a elektr.služby
  Dohoda 20/36/012/39 - aktivačná činnosť
  Zmluva o výpožičke - tablet a sim - SODB 2021
  Zmluva č.MC11112020-001 o vytvorení webstránky, domény a webhostingu
  Licenčná zmluva - digitálny archivačný systém zosnulých
  Zmluva o návratnej finančnej výpomoci MF SR
  Kúpna zmluva - Ján Berko a spol.
  Dohoda č. 20/36/101/35 - UPSVR v Poprade
  Kúpna zmluva - Lesňáková Alžbeta
  Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - Alžbetin dom, n. o.
  Kúpna zmluva - Sl. Telekom, a.s.
  Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Sl. Telekom, a.s.
  Zmluva o dielo č. BS/PK/2020004 - RIMI Security Bardejov II.časť
  Zmluva o dielo č. BS/PK/2020004 - RIMI Security Bardejov I.časť
  Zmluva o výpožičke - MV SR
  Dodatok č. 12 k Zmluve o stavebnom diele č. 21/96 - Arprog a. s.
  Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve - rod. Dzurillová
  Zmluva č. 336/2020/DPR o poskytnutí dotácie od PSK
  Kúpna zmluva - pozemok - Obec Klčov a rod. Dzurillová
  Zmluva o audítorskej činnosti
  Zmluva o vývoze kom. odpadu - Camastra s. r. o.
  Zmluva o poskytnutí fin. príspevku pre dôchodcov a prijímateľov soc. služby - Alžbetin dom n. o.
  Dohoda č. 20/36/060/78 - UPSVR
  Zmluva o poskytnutí dotácie - DPO SR
  Zmluva o Municipálnom úvere č. 80/001/19 - Dodatok č. 1
  Zmluva o Municipálnom úvere č. 80/002/20
  Zámenná zmluva - Dominik Tomašov a manž. Mgr. Jana Tomašová
  Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby - Disig, a. s.
  Darovacia zmluva - RG Ateliér
  Dodatok č. 14 k zmluve č. 7/L/2006 - Brantner Nova s.r.o.
  Zmluva o dielo - RG Ateliér
  darovacia zmluva Embraco
  zmluva o poskytovaní obedov
  zmluva MVSR
  zmluva o grantovom účte
  Kúpna zmluva - pozemok Mária Ďumbalová
  Zmluva o dielo JO260919
  zmluva Lukáš Pollák
  Dodatok č. 11 k Zmluve o stavebnom diele č. 21/96 - Arprog a. s.
  Zmluva Prešovský samosprávny kraj
  Zmluva Levonet
  Zmluva o municipálnom úvere č. 80/001/19
  Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 074PO220083
  Dohoda č. 19/36/060/47 - prev. náklady knižnica na r. 2019
  Dodatok č.13 k zmluve č. 7/L/2006 o zbere, prepr. a zneškodň. KO z obce Klčov
  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ku dňu 01.01.2019
  VSD - Zmluva o zriadení vecného bremena č.1619/3030/2018
  darovacia zmluva KRHZ-PO-225-004/2018
  Zmluva o dielo - Obytná zóna Klčov, SO 02 - Verejné osvetlenie
  Zmluva o dielo č. 2018/GD/01/026
  Dohoda č. 18/36/054/96
  Poistná zmluva - kompostáreň - stavba
  zmluva o užívaní poľovného revíru
  zmluva o užívaní poľovného revíru
  Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - VOP SOS s.r.o.
  Zmluva č. 445/2018/OK
  Zmluva o poskytn. NFP č. 074PO220083 - Rekonštrukcia Domu smútku v Klčove
  Zmluva o dielo - Rekonštrukcia Domu smútku v Klčove
  Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP č. 074PO220083
  Dohoda č.18-36-50J-35
  Kúpna zmluva č. 1131/3030/2018
  Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 072PO130017
  Zmluva č. 128496 08U01
  Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy
  Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy
  Zmluva o úvere č. 18/025/19 dodatok č.3
  Zmluva o grantovom účte - Prima Banka
  Zmluva č. 38 514 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
  Zmluva o poskytnutí NFP č. 072PO130017 - príloha k zmluve
  Zmluva o poskytnutí NFP č. 072PO130017
  Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP
  Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP
  Zmluva o dielo - Výstavba malej kompostárne Klčov
  Dohoda č. 17/36/50j/34
  Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP: OPKZP-PO1-SC111-2016-11/28
  Zmluva č. 422/2017/OK
  Zmluva o sprostredkovaní koncertu
  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP: OPKZP-PO1-SC111-2016-11/28
  Príloha č. 5 Rozpočet projektu
  Príloha č. 4 Finančné opravy
  Príloha č. 3 Hlásenie o začiatku
  Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
  Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP
  Zmluva o poskytn. NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/28
  Nájomná zmluva - Slov. vodohospod. podnik
  Dohoda č. 17-36-50j-11
  Dodatok č. 1 k dohode č. 16-36-50J-33
  Dohoda č. 16-36-50j-33
  Kúpna zmluva - pozemok Ing. J.Orinčák
  Kúpna zmluva - pozemok Kamenický
  Zmluva č. 412/2016/OK
  Zmluva č. VSN0703201517 - ENVI-PAK
  Zmluva o dielo - Výstavba miestnej komunikácie v obci Klčov - projekt. dokumentácia
  Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci Klčov
  Zmluva o dielo - výstavba miestnej komunikácie v obci Klčov
  Zmluva o dielo - kamerový systém - Slovanet
  Zmluva o dielo č. JO 080516-1
  Zmluva o dielo č. JO 070116-3
  Zmluva o dielo č. JO 070116-2-1
  Zmluva o dielo č. JO 070116-1-1
  Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 80/002/15
  Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 80/002/15
  Kúpna zmluva zo dňa 23.11.2015
  Zmluva o poskytnutí NFP - Modernizácia ver. osvetlenia LED techn.
  Zmluva o poskytnutí NFP - Modernizácia ver. osvetlenia LED techn.
  Zmluva o poskytnutí NFP - Modernizácia ver. osvetlenia LED techn.
  Zmluva o poskytnutí NFP - Modernizácia ver. osvetlenia LED techn.
  Zmluva o poskytnutí NFP - Modernizácia ver. osvetlenia LED techn.
  Zmluva o poskytnutí NFP - Modernizácia ver. osvetlenia LED techn.
  Zmluva o dielo - Cityled - ver. osvetlenie - prílohy
  Zmluva o dielo - Cityled - ver. osvetlenie
  Nájomná zmluva - Alžbetin dom 
  Kúpna zmluva z 6.8.2015
  Zmluva o dielo - kamerový systém
  Zmluva o dodávke elektriny - VSD
  Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) 18/025/13 Dodatok c. 1
  Zmluva o združení fin. prostriedkov (krátkodobá) návratná - MAS LEV
  Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy k výst. Múzea medu v obci Klčov
  Dexia Komunál univerz.úver - zmluva o úvere 18/025/09 - dodatok č. 2
  Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci č. V 539-2010-Ob - Envi-pak
  Zmluva o poskytnutí NFP - Vybavenie posilňovne v obci Klčov
  Kúpna zmluva - vybavenie posilňovne v obci Klčov
  Zmluva o dielo - Revitalizácia centr. zóny obce Klčov - SO 03
  Zmluva č. 0400105 -PPA - Vybavenie KD Klčov
  Zmluva o Municipálnom úvere- Eurofondy č. 18/025/13
  Zmluva o dielo - Revitalizácia centrálnej zóny obce Klčov
  Dodatok č. 6 k zmluve č. 7/L/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Klčov
  Výpoveď Dohody o združení fin. prostriedkov zo dňa 3.12.2003
  Kúpna zmluva z 13.11.2012
  Kúpna zmluva - Vybavenie kultúrneho domu Klčov
  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 18/022/11 - dodatok č.2
  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 18/041/10 - dodatok č.2
  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 18/022/11 - dodatok č.1
  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 18/026/09 - dodatok č.2
  Zmluva Dexia Komunál univerzálny úver č. 18/025/09 - dodatok č.1
  Zmluva - dotácia z Min. vnútra SR na r. 2012 - 2.časť
  Zmluva - dotácia z Min. vnútra SR na r. 2012 - 1.časť
  Kúpna zmluva z 22.3.2012 - pozemok pri hlavnej ceste
  Zmluva o poskytovaní obedov
  Dodatok k zmluve o dodávke plynu
  Zmluva Dexia - Detské ihrisko - 4.časť
  Zmluva Dexia - Detské ihrisko - 3.časť
  Zmluva Dexia - Detské ihrisko - 2.časť
  Zmluva Dexia - Detské ihrisko - 1.časť
  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B)
  Dohoda - ÚP - § 50 j
  Dohoda - ÚP -§ 50 i
  Dohoda - aktivačná činnosť od 1.5.2011 - 31.10.2011
  Kúpna zmluva z 27.1.2011
  zmluva o dielo - "Spájame brehy-spájame ľudí"
  Zmluva o dielo - Poďme sa hrať - detské ihrisko