Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 60)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
231/2022 Produkt BIZNIS so zľavou 5% Odb.: Obec Klčov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
221/2022 bezodplatný prevod stavby "Múzeum medu" s.č. 227, na pozemku parc.č. KN C 271/204 v k.ú. Klčov do výlučného vlastníctva obce Klčov Odb.: Obec Klčov
Dod.: Občianske združenie MAS LEV, o.z.
0 €
KRHZ-PO-VO-283-028/2022 Bezplatné darovanie hnuteľných vecí Odb.: Obec Klčov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
143/2022 Návrh územného plánu obce Odb.: Obec Klčov
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
8 928 €
203/2022 Nájom nebytových priestorov - súp. č. 129 Odb.: T-Tatra s. r. o.
Dod.: Obec Klčov
440 €
1074/2022/OPR Viacúčelové ihrisko Klčov Odb.: Obec Klčov
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
32 800 €
Dodatok č. 1 k zmluve č. 309070ABN2 Významnejšia zmena projektu - začiatok realizácie hl. aktivít projektu: 10.2021 a ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 03.2022 Odb.: Obec Klčov
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0 €
1009900967 - Dodatok č. 1 pripoistenie majetku Odb.: Obec Klčov
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
38.39 €
187/2022 sprostredkovanie prenájmu - Klčov 129 Odb.: Obec Klčov
Dod.: REALITY KAMZÍK, s.r.o.
500 €
OP-22-03335/PD/NB čiastková zmluva na dodávku meracích zariadení a príslušenstva Odb.: Obec Klčov
Dod.: ista Slovakia, s.r.o.
393.12 €
151/2022 prenájom nehnuteľností - súp. č. 58 - parc. KN-C 92 Odb.: MB-RAMS, s. r. o.
Dod.: Obec Klčov
5 280 €
1009900967 poistenie detského ihriska Odb.: Obec Klčov
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
18.34 €
1/2030 doplnenie zmluvy o poskytovaní verejnej telekomunikačnej služby Odb.: Obec Klčov
Dod.: LEVONET, s.r.o.
26.80 €
139/2022 Nájom nebytových priestorov Odb.: Bc. Eva Matvejová
Dod.: Obec Klčov
100 €
22/36/054/159 poskytnutie fin. príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ Odb.: Obec Klčov
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
3 406.14 €
VP2102009 prenájom mraziaceho boxu na zmrzlinu Odb.: Obec Klčov
Dod.: Bidfood Slovakia s. r. o.
0 €
117/2022 finančný dar na realizáciu detského ihriska pre deti a mládež Odb.: Obec Klčov
Dod.: Embraco Slovakia s.r.o.
500 €
322 0918 poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Klčov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
115/2022 Zmluva o užívaní hnuteľnej veci Odb.: Obec Klčov
Dod.: Pavol Pollák
0 €
2408420421 Poistná zmluva - pohostinstvo - Klčov 129 Odb.: Obec Klčov
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
285.72 €
Generované portálom Uradne.sk

Archív

    Zmluva o dielo - Poďme sa hrať - detské ihrisko
    zmluva o dielo - "Spájame brehy-spájame ľudí"
    Kúpna zmluva z 27.1.2011
    Dohoda - aktivačná činnosť od 1.5.2011 - 31.10.2011
    Dohoda - ÚP -§ 50 i
    Dohoda - ÚP - § 50 j
    Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B)
    Zmluva Dexia - Detské ihrisko - 1.časť
    Zmluva Dexia - Detské ihrisko - 2.časť
    Zmluva Dexia - Detské ihrisko - 3.časť
    Zmluva Dexia - Detské ihrisko - 4.časť
    Dodatok k zmluve o dodávke plynu
    Zmluva o poskytovaní obedov
    Kúpna zmluva z 22.3.2012 - pozemok pri hlavnej ceste
    Zmluva - dotácia z Min. vnútra SR na r. 2012 - 1.časť
    Zmluva - dotácia z Min. vnútra SR na r. 2012 - 2.časť
    Zmluva Dexia Komunál univerzálny úver č. 18/025/09 - dodatok č.1
    Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 18/026/09 - dodatok č.2
    Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 18/022/11 - dodatok č.1
    Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 18/041/10 - dodatok č.2
    Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 18/022/11 - dodatok č.2
    Kúpna zmluva - Vybavenie kultúrneho domu Klčov
    Kúpna zmluva z 13.11.2012
    Výpoveď Dohody o združení fin. prostriedkov zo dňa 3.12.2003
    Dodatok č. 6 k zmluve č. 7/L/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Klčov
    Zmluva o dielo - Revitalizácia centrálnej zóny obce Klčov
    Zmluva o Municipálnom úvere- Eurofondy č. 18/025/13
    Zmluva č. 0400105 -PPA - Vybavenie KD Klčov
    Zmluva o dielo - Revitalizácia centr. zóny obce Klčov - SO 03
    Kúpna zmluva - vybavenie posilňovne v obci Klčov
    Zmluva o poskytnutí NFP - Vybavenie posilňovne v obci Klčov
    Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci č. V 539-2010-Ob - Envi-pak
    Dexia Komunál univerz.úver - zmluva o úvere 18/025/09 - dodatok č. 2
    Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy k výst. Múzea medu v obci Klčov
    Zmluva o združení fin. prostriedkov (krátkodobá) návratná - MAS LEV
    Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) 18/025/13 Dodatok c. 1
    Zmluva o dodávke elektriny - VSD
    Zmluva o dielo - kamerový systém
    Kúpna zmluva z 6.8.2015
    Nájomná zmluva - Alžbetin dom 
    Zmluva o dielo - Cityled - ver. osvetlenie
    Zmluva o dielo - Cityled - ver. osvetlenie - prílohy
    Zmluva o poskytnutí NFP - Modernizácia ver. osvetlenia LED techn.
    Zmluva o poskytnutí NFP - Modernizácia ver. osvetlenia LED techn.
    Zmluva o poskytnutí NFP - Modernizácia ver. osvetlenia LED techn.
    Zmluva o poskytnutí NFP - Modernizácia ver. osvetlenia LED techn.
    Zmluva o poskytnutí NFP - Modernizácia ver. osvetlenia LED techn.
    Zmluva o poskytnutí NFP - Modernizácia ver. osvetlenia LED techn.
    Kúpna zmluva zo dňa 23.11.2015
    Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 80/002/15
    Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 80/002/15
    Zmluva o dielo č. JO 070116-1-1
    Zmluva o dielo č. JO 070116-2-1
    Zmluva o dielo č. JO 070116-3
    Zmluva o dielo č. JO 080516-1
    Zmluva o dielo - kamerový systém - Slovanet
    Zmluva o dielo - výstavba miestnej komunikácie v obci Klčov
    Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci Klčov
    Zmluva o dielo - Výstavba miestnej komunikácie v obci Klčov - projekt. dokumentácia
    Zmluva č. VSN0703201517 - ENVI-PAK
    Zmluva č. 412/2016/OK
    Kúpna zmluva - pozemok Kamenický
    Kúpna zmluva - pozemok Ing. J.Orinčák
    Dohoda č. 16-36-50j-33
    Dodatok č. 1 k dohode č. 16-36-50J-33
    Dohoda č. 17-36-50j-11
    Nájomná zmluva - Slov. vodohospod. podnik
    Zmluva o poskytn. NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/28
    Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP
    Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
    Príloha č. 3 Hlásenie o začiatku
    Príloha č. 4 Finančné opravy
    Príloha č. 5 Rozpočet projektu
    Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP: OPKZP-PO1-SC111-2016-11/28
    Zmluva o sprostredkovaní koncertu
    Zmluva č. 422/2017/OK
    Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP: OPKZP-PO1-SC111-2016-11/28
    Dohoda č. 17/36/50j/34
    Zmluva o dielo - Výstavba malej kompostárne Klčov
    Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP
    Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP
    Zmluva o poskytnutí NFP č. 072PO130017
    Zmluva o poskytnutí NFP č. 072PO130017 - príloha k zmluve
    Zmluva č. 38 514 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
    Zmluva o grantovom účte - Prima Banka
    Zmluva o úvere č. 18/025/19 dodatok č.3
    Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy
    Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy
    Zmluva č. 128496 08U01
    Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 072PO130017
    Kúpna zmluva č. 1131/3030/2018
    Dohoda č.18-36-50J-35
    Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP č. 074PO220083
    Zmluva o dielo - Rekonštrukcia Domu smútku v Klčove
    Zmluva o poskytn. NFP č. 074PO220083 - Rekonštrukcia Domu smútku v Klčove
    Zmluva č. 445/2018/OK
    Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - VOP SOS s.r.o.
    zmluva o užívaní poľovného revíru
    zmluva o užívaní poľovného revíru
    Poistná zmluva - kompostáreň - stavba
    Dohoda č. 18/36/054/96
    Zmluva o dielo č. 2018/GD/01/026
    Zmluva o dielo - Obytná zóna Klčov, SO 02 - Verejné osvetlenie
    darovacia zmluva KRHZ-PO-225-004/2018
    VSD - Zmluva o zriadení vecného bremena č.1619/3030/2018
    Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ku dňu 01.01.2019
    Dodatok č.13 k zmluve č. 7/L/2006 o zbere, prepr. a zneškodň. KO z obce Klčov
    Dohoda č. 19/36/060/47 - prev. náklady knižnica na r. 2019
    Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 074PO220083
    Zmluva o municipálnom úvere č. 80/001/19
    Zmluva Levonet
    Zmluva Prešovský samosprávny kraj
    Dodatok č. 11 k Zmluve o stavebnom diele č. 21/96 - Arprog a. s.
    zmluva Lukáš Pollák
    Zmluva o dielo JO260919
    Kúpna zmluva - pozemok Mária Ďumbalová
    zmluva o grantovom účte
    zmluva MVSR
    zmluva o poskytovaní obedov
    darovacia zmluva Embraco
    Zmluva o dielo - RG Ateliér
    Dodatok č. 14 k zmluve č. 7/L/2006 - Brantner Nova s.r.o.
    Darovacia zmluva - RG Ateliér
    Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby - Disig, a. s.
    Zámenná zmluva - Dominik Tomašov a manž. Mgr. Jana Tomašová
    Zmluva o Municipálnom úvere č. 80/002/20
    Zmluva o Municipálnom úvere č. 80/001/19 - Dodatok č. 1
    Zmluva o poskytnutí dotácie - DPO SR
    Dohoda č. 20/36/060/78 - UPSVR
    Zmluva o poskytnutí fin. príspevku pre dôchodcov a prijímateľov soc. služby - Alžbetin dom n. o.
    Zmluva o vývoze kom. odpadu - Camastra s. r. o.
    Zmluva o audítorskej činnosti
    Kúpna zmluva - pozemok - Obec Klčov a rod. Dzurillová
    Zmluva č. 336/2020/DPR o poskytnutí dotácie od PSK
    Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve - rod. Dzurillová
    Dodatok č. 12 k Zmluve o stavebnom diele č. 21/96 - Arprog a. s.
    Zmluva o výpožičke - MV SR
    Zmluva o dielo č. BS/PK/2020004 - RIMI Security Bardejov I.časť
    Zmluva o dielo č. BS/PK/2020004 - RIMI Security Bardejov II.časť
    Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Sl. Telekom, a.s.
    Kúpna zmluva - Sl. Telekom, a.s.
    Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - Alžbetin dom, n. o.
    Kúpna zmluva - Lesňáková Alžbeta
    Dohoda č. 20/36/101/35 - UPSVR v Poprade
    Kúpna zmluva - Ján Berko a spol.
    Zmluva o návratnej finančnej výpomoci MF SR
    Licenčná zmluva - digitálny archivačný systém zosnulých
    Zmluva č.MC11112020-001 o vytvorení webstránky, domény a webhostingu
    Zmluva o výpožičke - tablet a sim - SODB 2021
    Dohoda 20/36/012/39 - aktivačná činnosť
    Zmluva - Národná agentúra pre sieťové a elektr.služby