Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Projekty

Územný plán obce Klčov - link

Názov realizovaného projektu:  Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci KLČOV
Prijímateľ: Obec Klčov, Klčov 112

Výška poskytnutého príspevku: 60 333,20 EUR

Začatie projektu: 9/2015
Ukončenie projektu: 12/2015

Cieľom projektu "Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci Klčov" bola výmena starého verejného osvetlenia, ktorého prevádzkovanie bolo finančne náročné. Vďaka získaným finančným prostriedkom zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR bola realizovaná výmena verejného osvetlenia v obci za moderné svietidlá, ktoré sa vyznačujú výrazne nižšou spotrebou elektrickej energie, s čím je spojená i úspora finančných prostriedkov potrebných na prevádzku verejného osvetlenia v obci Klčov. 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

www.economy.gov.sk
www.siea.sk

získané z fondu SAPARD vybudoval takmer jeden a pol kilometra nových ciest s chodníkmi zo zámkovej dlažby.

"Netreba sa báť písať projekty a žiadať peniaze z Európskej únie," tvrdí starosta Miroslav Fabian.

Za najväčší problém pre slovenské obce považuje fakt, že zo svojich rozpočtov nemajú peniaze na vypracovanie projektov, ktoré stoja rádovo v stotisícoch korún. "Projekt Cesta ku krajšej obci sme vypracovali sami a stál nás 5-tisíc korún," hovorí klčovský starosta.
Na jeho vypracovaní sa podieľal spolu s rodákmi - RNDr. Ľuboslavou Macejkovou a RNDr. Dušanom Macejkom.

Klčov poslal do Bratislavy ďalší projekt nazvaný Obec vzdelaných ľudí s možnosťou kultúrneho a duchovného vyžitia, zameraný na rekonštrukciu objektu, v ktorom sídli škôlka, obecný úrad a je tu kultúrna sála.

Spolu s obcami Baldovce, Bugľovce, Nemešany, Jablonov a Domaňovce založili Združenie obcí na ochranu baldovskej minerálnej vody - Sivá brada. Cieľom združenia je ochrana životného prostredia a riešenie enviromentálnych problémov v jednotlivých obciach.

Obec Klčov na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: OPKZP-PO1-SC111-2016-11/28.

Prijímateľ:

Názov: Obec Klčov
Sídlo: Klčov 112, 053 02 Klčov
IČO: 00 329 240
Kód projektu: 310011B868

Názov projektu: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Klčov

Výška finančného príspevku: maximálna výška NFP 83 008,25 Eur

Cieľom projektu je zvýšiť mieru zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v porovnaní so súčasnou situáciou prostredníctvom vybudovania obecného kompostoviska a obstarania technologického vybavenia.

Miesto realizácie projektu: Obec Klčov

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

www.op-kzp.sk